Obchodní právo upravuje vztahy mezi podnikateli a stanovuje pravidla pro obchodní operace. A zatímco kupní smlouvy vám budou zřejmě povědomé, nemusíte už rozumět smlouvě o obchodním zastoupení nebo finanční záruce. Proto jsme pro vás připravili několik pojmů, které by vám mohly orientaci v obchodním právu usnadnit.

Co upravuje obchodní právo?

Obchodní právo je soubor právních norem, které upravují dvě základní oblasti: 

  1. majetkoprávní postavení podnikatelů
  2. a vztahy, které vznikají mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. 

Tyto vztahy se týkají nejen samotných obchodníků, ale i dalších subjektů (nepodnikatelů), s nimiž obchodníci uzavírají smlouvy. 

Mezi hlavní oblasti obchodního práva patří úprava obchodních společností, obchodního rejstříku, smluv obchodního charakteru (pojištění, bankovní smlouvy, obchodní zastoupení, kupní smlouvy, smlouvy o dílo atp.), obchodních knih, cenných papírů atd.

Základními prameny obchodního práva jsou pak obchodní zákoník, předpisy občanského práva, obchodní zvyklosti a zásady, na nichž obchodní zákoník spočívá. 

Obchodní právo vymezuje smluvní závazky a následky porušení smluvních povinností. Při uzavření smlouvy si smluvní strany ujednávají vzájemná práva a povinnosti. Pokud se závazky plní včas a řádně, dosahují obě strany účelu, pro který smlouvu uzavíraly. Může se ale stát, že některá ze stran jednu nebo více z povinností poruší, poté dochází k realizaci právní odpovědnosti. 

V občansko-právních vztazích proto existuje několik druhů odpovědnosti: 

  1. Odpovědnost z prodlení – vzniká v případě, kdy povinnost není splněná včas a řádně, a poškozená strana má tak právo na odstoupení od smlouvy, smluvní pokutu nebo úrok z prodlení. 
  2. Odpovědnost za škodu – jedná se o porušení povinnosti v případě majetkové újmy. 
  3. Odpovědnost za vady – při vadném plnění vzniká povinnost vady odstranit výměnou či opravou, poskytnutím slevy nebo odstoupením od smlouvy. 

Co byste měli znát z obchodního práva?

Pro orientaci v obchodním právu jsme pro vás vybrali několik pojmů, které by se vám mohly během vašeho podnikání hodit: 

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouvou o obchodním zastoupení se zavazujete k soustavnému zprostředkovávání obchodů daného druhu jako samostatné podnikatelské činnosti. Obchodní zástupce definovaný ve smlouvě má tak za úkol vyhledávat osoby, se kterými je pravděpodobné uzavřít smlouvu. Za zprostředkovatelskou činnost má nárok na provizi. 

Smlouva o obchodním zastoupení se vám bude hodit v případě, že potřebujete získat nové zákazníky nebo rozvinout obchod s těmi dosavadními. 

Odstupné v obchodních vztazích

Odstupné není to samé jako odstoupení od smlouvy, a v tomto případě se nejedná ani o odměnu zaměstnance při odchodu ze zaměstnání. Odstoupením se totiž jedna smluvní strana zavazuje zaplatit té druhé určitou peněžitou částku s cílem zrušit smlouvu. Ale odstupným v obchodních vztazích rozumíme způsob, kterým lze zrušit závazek od samotného počátku. 

Zaplacením odstupného však dochází ke zrušení smlouvy tak, jako by smlouva nikdy neexistovala. K zániku smlouvy tímto způsobem tak nemusí dojít jenom v případě, kdy jakákoliv ze stran poruší smluvní povinnosti, ale může nastat i z jiných důvodů stanovených zákonem. Aby se dalo vůbec o této variantě zániku hovořit, musí se tato možnost uvést ve smlouvě, včetně výše odstupného. 

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je dohodnutá částka, kterou si strany sjednají pro případ, že by jedna z nich porušila své smluvní povinnosti. Obvykle se stanoví jako konkrétní peněžní částka, ale může to být také procentuální určení nebo fixní částka za den. 

Smluvní pokuta plní funkci preventivní, uhrazovací a sankční. Preventivní funkce spočívá v namotivování dlužníka ke splnění smluvní povinnosti. Uhrazovací funkce znamená zaplacení případné újmy či škody, která vznikne v případě porušení povinnosti, a sankční funkci můžeme chápat jako trest pro toho, kdo povinnost porušil. 

Uznání dluhu

Prostřednictvím uznání dluhu vám dlužník uznává určitý dluh vůči němu. Velkou výhodou je, že věřitel nemusí v případě sporu prokazovat vznik závazku ani jeho rozsah v době uznání. 

Finanční záruka

Finanční záruka je jeden ze způsobů, jak se dá zajistit dluh. Tento druh ručení vzniká prohlášením třetí osoby (výstavce), že se zavazuje za dlužníka uhradit dluh. Pokud je výstavcem banka, jedná se o bankovní záruku. 

Zvládněte podnikání s Lamaelem

Ztrácíte se v obchodním právu a někdy si nevíte rady ani se svým podnikáním? Důležité firemní informace hledáte ve spisech nebo díky složité kontrole důležitých termínů se často dostáváte do řešení odpovědnosti z prodlení? Máme pro vás řešení. 

V minulosti se na nás obrátila jedna právní kancelář, která bojovala s organizací práce. Potřebovala efektivnější vedení celé kanceláře, protože většinu času trávila s klienty a na stání, nezbýval ji tedy čas na jiné administrativní úkony. Právníci přijímali stále nové klienty i nad rámec kapacity, a aby dodrželi termíny, pracovali přesčas nebo si nosili práci domů. 

Navrhli jsme jim tedy řešení v podobě našeho CRM systému Lamael, díky němuž se práce zpřehlednila, všechny dokumenty se daly dohledat rychleji a online a evidence fakturovaného času byla najednou snazší. Každý měl totiž přehled o pracovní zátěži kolegů, což vedlo k úspoře času, který byl dříve vynakládaný na administrativu, a právníci se tak mohli více věnovat klientům. 

Náš CRM systém pomohl právní kanceláři, ale pomůže i jakékoliv jiné společnosti. Podívejte se, co všechno Lamael umí a s čím vám pomůže. 

Související témata

Související články

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Předvídejte a eliminujte problémy v projektech. Pomůže vám rizikový management

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Blockchain: Transparentnost, bezpečnost a automatizace vašich projektů

Jistota v nejistých časech: Jak sestavit krizový plán, díky kterému zůstane váš byznys stabilní

Jistota v nejistých časech: Jak sestavit krizový plán, díky kterému zůstane váš byznys stabilní

Topíte se v e-mailech? 6 tipů, jak se nenechat zahltit příchozí poštou

Topíte se v e-mailech? 6 tipů, jak se nenechat zahltit příchozí poštou

Aneta


Aneta miluje moderní technologie a ráda je používá pro automatizaci práce a týmovou spolupráci. Vyznává ideu svobodné firmy a osobní nezávislosti. Ráda je v pohybu a vždy hledá cesty, jak může práci svou i svých kolegů zjednodušit.

Aneta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}