Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky („Smlouva“) stanovují všeobecné podmínky vašeho používání webových stránek lamael.cz a lamael.com a app.lamael.com („Web“), mobilní aplikace „Lamael“ („Mobilní aplikace ") a jakékoli jejich související produkty a služby (souhrnně "služby"). Tato smlouva je právně závazná mezi vámi („Uživatel“, „vy“ nebo „váš“) a QUITEC s.r.o. ("QUITEC s.r.o.", "my", "nás" nebo "náš"). Přístupem ke Službám a jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli podmínky této smlouvy, porozuměli jim a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy. Pokud uzavíráte tuto Smlouvu jménem firmy nebo jiného právního subjektu, prohlašujete, že máte oprávnění zavázat takový subjekt touto Smlouvou, v takovém případě budou výrazy „Uživatel“, „vy“ nebo „váš“ odkazovat k takovému subjektu. Pokud takové oprávnění nemáte nebo pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nesmíte tuto smlouvu přijmout a nesmíte přistupovat ke službám a používat je. Berete na vědomí, že tato Smlouva je smlouvou mezi vámi a QUITEC sro, i když je elektronická a není vámi fyzicky podepsána, a řídí se jí vaše používání Služeb.

Účty a členství

Pokud si vytvoříte účet na Službách, jste odpovědní za udržování bezpečnosti svého účtu a jste plně odpovědní za všechny aktivity, ke kterým v rámci účtu dojde, a jakékoli další akce podniknuté v souvislosti s ním. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat a kontrolovat nové účty, než se přihlásíte a začnete používat Služby. Poskytnutí nepravdivých kontaktních informací jakéhokoli druhu může vést k ukončení vašeho účtu. Musíte nás okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo jakémkoli jiném porušení zabezpečení. Neneseme odpovědnost za žádné vaše činy nebo opomenutí, včetně jakýchkoli škod jakéhokoli druhu vzniklých v důsledku takových činů nebo opomenutí. Můžeme pozastavit, deaktivovat nebo smazat váš účet (nebo jakoukoli jeho část), pokud zjistíme, že jste porušili jakékoli ustanovení této smlouvy nebo že by vaše chování či obsah měly tendenci poškodit naši pověst a dobrou pověst. Pokud z výše uvedených důvodů smažeme váš účet, nemůžete se znovu zaregistrovat k našim Službám. Můžeme zablokovat vaši e-mailovou adresu a adresu internetového protokolu, abychom zabránili další registraci.

Uživatelský obsah

Nevlastníme žádná data, informace ani materiál (souhrnně „Obsah“), které odešlete do Služeb v průběhu používání Služby. Nesete výhradní odpovědnost za přesnost, kvalitu, integritu, zákonnost, spolehlivost, vhodnost a vlastnictví duševního vlastnictví nebo právo na použití veškerého odeslaného Obsahu. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat a kontrolovat Obsah Služeb odeslaných nebo vytvořených pomocí našich Služeb vámi. Udělujete nám povolení k přístupu, kopírování, distribuci, ukládání, přenášení, přeformátování, zobrazování a provádění Obsahu vašeho uživatelského účtu výhradně tak, jak je to vyžadováno za účelem poskytování Služeb vám. Pokud to výslovně nepovolíte, vaše používání Služeb nám neuděluje licenci k používání, reprodukování, přizpůsobení, úpravě, publikování nebo distribuci vámi vytvořeného obsahu nebo uloženého ve vašem uživatelském účtu pro komerční, marketingové nebo podobné účely.

Obsah jen pro dospělé

Upozorňujeme, že ve Službách může být k dispozici určitý obsah pro dospělé nebo obsah pro dospělé. Pokud existuje obsah pro dospělé nebo obsah pro dospělé, osoby, které jsou mladší 18 let nebo nemají přístup k takovému obsahu podle zákonů jakékoli příslušné jurisdikce, k takovému obsahu nemají přístup. Pokud zjistíme, že kdokoli mladší 18 let usiluje o provedení transakce prostřednictvím Služeb, budeme vyžadovat ověřený souhlas rodičů v souladu se zákonem o ochraně soukromí dětí online z roku 1998 („COPPA“). Některé oblasti Služeb nemusí být za žádných okolností dostupné dětem mladším 18 let.

Fakturace a platby

Všechny poplatky nebo odměny zaplatíte na svůj účet v souladu s tarify, ceníky a fakturačními podmínkami platnými v době, kdy je poplatek nebo odměna splatná. Pokud jsou služby nabízeny na základě bezplatného zkušebního období, může být platba požadována po skončení bezplatného zkušebního období, a nikoli po zadání fakturačních údajů (které mohou být vyžadovány před začátkem bezplatného zkušebního období). Pokud je u služeb, které jste si předplatili, povoleno automatické obnovení, budou vám účtovány poplatky automaticky podle vámi zvoleného období. Pokud podle našeho úsudku představuje váš nákup vysoce rizikovou transakci, požádáme vás, abyste nám poskytli kopii vašeho platného úředně vydaného průkazu totožnosti s fotografií a případně kopii nedávného bankovního výpisu z použité kreditní nebo debetní karty. za nákup. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit produkty a ceny produktů. Vyhrazujeme si také právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky.

Přesnost informací

Občas se mohou na Službách vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí a nabídek. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace o Službách nebo Službách nepřesné, kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste objednávku odeslali). Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace o Službách, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité u Služeb by nemělo být považováno za označení, že všechny informace o Službách nebo Službách byly změněny nebo aktualizovány.

Zálohy

Provádíme pravidelné zálohování aplikačních a uživatelských dat Služeb, webových stránek a jejich obsahu a uděláme vše pro to, abychom zajistili úplnost a přesnost těchto záloh. V případě selhání hardwaru nebo ztráty dat automaticky obnovíme zálohy, abychom minimalizovali dopad a prostoje.

Odkazy na jiné zdroje

Přestože Služby mohou odkazovat na jiné zdroje (jako jsou webové stránky, mobilní aplikace atd.), přímo ani nepřímo nenaznačujeme žádné schválení, přidružení, sponzorství, podporu nebo přidružení k jakémukoli propojenému zdroji, pokud zde není výslovně uvedeno. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení a neručíme za nabídky žádných podniků nebo jednotlivců ani za obsah jejich zdrojů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost ani ručení za akce, produkty, služby a obsah jakýchkoli jiných třetích stran. Měli byste si pečlivě prostudovat právní prohlášení a další podmínky použití jakéhokoli zdroje, ke kterému přistupujete prostřednictvím odkazu na Službách. Vaše propojení s jinými zdroji mimo web je na vaše vlastní riziko.

Zásady vrácení peněz

Jsme tak přesvědčeni, že si naše služby naprosto zamilujete, že jsme ochotni nabídnout 14denní bezrizikovou záruku vrácení peněz na váš první nákup předplatného. Pokud nejste se službou z jakéhokoli důvodu spokojeni, můžete získat náhradu do 14 dnů od prvního nákupu. Mějte prosím na paměti, že i když nabízíme plnou záruku vrácení peněz, vrátíme peníze pouze za nevyužitou část služby.

Doplňkové služby

Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli další služby, zakázková práce nebo technická podpora jsou nevratné, protože náš čas nelze získat zpět.

Zakázané použití

Kromě jiných podmínek uvedených ve Smlouvě máte zakázáno používat Služby nebo Obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služeb, produktů a služeb třetích stran nebo internetu; (h) spam, phishing, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; (i) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (j) zasahovat do bezpečnostních prvků Služeb, produktů a služeb třetích stran nebo internetu nebo je obcházet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služeb z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

Práva k duševnímu vlastnictví

„Práva k duševnímu vlastnictví“ znamenají všechna současná a budoucí práva udělená zákonem, obecným právem nebo vlastním kapitálem v nebo ve vztahu k jakémukoli autorskému právu a souvisejícím právům, ochranným známkám, vzorům, patentům, vynálezům, dobrému jménu a právu žalovat za neoprávněné použití, práva na vynálezy, práva k užívání a všechna další práva duševního vlastnictví, v každém případě, ať už registrovaná nebo neregistrovaná, včetně všech žádostí a práv, o která se lze ucházet a která mají být udělena, práva na uplatnění přednosti, taková práva a všechna podobná nebo ekvivalentní práva nebo formy ochranu a jakékoli jiné výsledky duševní činnosti, které existují nebo budou existovat nyní nebo v budoucnu v jakékoli části světa. Tato smlouva na vás nepřevádí žádné duševní vlastnictví vlastněné společností QUITEC s.r.o. nebo třetí strany a veškerá práva, nároky a zájmy k takovému majetku a k němu zůstanou (mezi stranami) výhradně společnosti QUITEC s.r.o. Všechny ochranné známky, servisní známky, grafiky a loga použité v souvislosti se Službami jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti QUITEC s.r.o. nebo jeho poskytovatelů licencí. Jiné ochranné známky, servisní značky, grafika a loga použitá v souvislosti se službami mohou být ochrannými známkami jiných třetích stran. Vaše používání Služeb vám neuděluje žádné právo ani licenci k reprodukci nebo jinému použití jakékoli z QUITEC s.r.o. nebo ochranné známky třetích stran.

Zřeknutí se záruky

Souhlasíte s tím, že taková Služba je poskytována „tak, jak je“ a „jak je dostupná“ a že Službu používáte výhradně na vaše vlastní riziko. Výslovně se zříkáme všech záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoli však výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv. Nedáváme žádnou záruku, že Služby splní vaše požadavky nebo že Služba bude nepřerušovaná, včasná, bezpečná nebo bezchybná; ani neposkytujeme žádnou záruku, pokud jde o výsledky, které lze získat používáním Služby, ani ohledně přesnosti či spolehlivosti jakýchkoli informací získaných prostřednictvím Služby, nebo že vady ve Službě budou opraveny. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli materiál a/nebo data stažená nebo jinak získaná prostřednictvím používání Služby je prováděna na základě vašeho vlastního uvážení a na riziko a že budete výhradně odpovědní za jakékoli poškození nebo ztrátu dat, ke kterým dojde v důsledku stažení takového materiálu. a/nebo data. Pokud není uvedeno jinak, neposkytujeme žádnou záruku na zboží nebo služby zakoupené nebo získané prostřednictvím Služby ani na transakce uskutečněné prostřednictvím Služby. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od nás nebo prostřednictvím služby, nezakládá žádnou záruku, která zde není výslovně uvedena.

Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebudou v žádném případě QUITEC s.r.o., její přidružené společnosti, ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, dodavatelé nebo poskytovatelé licencí vůči jakékoli osobě odpovědní za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, represivní, krytí nebo následné škody ( včetně, bez omezení, škod za ušlý zisk, výnosy, prodeje, goodwill, použití obsahu, dopad na podnikání, přerušení podnikání, ztrátu očekávaných úspor, ztrátu obchodní příležitosti) jakkoli způsobené, na základě jakékoli teorie odpovědnosti, včetně, bez omezení, smlouva, delikt, záruka, porušení zákonné povinnosti, nedbalost nebo jinak, a to i v případě, že povinná strana byla upozorněna na možnost takových škod nebo mohla takové škody předvídat. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy je souhrnná odpovědnost společnosti QUITEC s.r.o. a jejích přidružených společností, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů a poskytovatelů licencí týkajících se služeb omezena na částku vyšší než jedna koruna nebo jakékoli částky skutečně zaplacené v hotovosti společnosti QUITEC s.r.o. za období předchozího jednoho měsíce před první událostí nebo událostí vedoucí k takové odpovědnosti. Omezení a vyloučení platí také v případě, že vám tento opravný prostředek plně nenahradí jakékoli ztráty nebo nesplní svůj základní účel.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte QUITEC s.r.o. a její přidružené společnosti, ředitele, funkcionáře, zaměstnance, zástupce, dodavatele a poskytovatele licencí proti jakýmkoli závazkům, ztrátám, škodám nebo nákladům, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vzniklých v souvislosti s nebo vyplývajícími z jakýchkoli obvinění, nároků, akcí třetích stran, žalob, sporů nebo požadavků vznesených proti kterémukoli z nich v důsledku nebo v souvislosti s vaším obsahem, vaším používáním Služeb nebo jakýmkoli úmyslným pochybením z vaší strany.

Oddělitelnost

Všechna práva a omezení obsažená v této smlouvě mohou být uplatňována a budou použitelná a závazná pouze v rozsahu, v němž neporušují žádné platné zákony a jsou zamýšlena tak, aby byla omezena na nezbytnou míru, aby nezpůsobila tuto smlouvu nezákonnou, neplatnou. nebo nevymahatelné. Pokud bude jakékoli ustanovení nebo část jakéhokoli ustanovení této smlouvy považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné soudem příslušné jurisdikce, je záměrem stran, aby zbývající ustanovení nebo jejich části představovaly jejich dohodu s ohledem na předmět této smlouvy a všechna tato zbývající ustanovení nebo jejich části zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Řešení sporů

Vznik, výklad a plnění této smlouvy a všechny spory z ní vyplývající budou řízeny hmotným a procesním právem České republiky bez ohledu na její pravidla týkající se střetu zákonů nebo volby práva a, pokud je to aplikovatelné, zákony České republiky. Výhradní jurisdikcí a místem pro jednání související s předmětem této smlouvy budou soudy nacházející se v České republice, a tímto se podřizujete osobní jurisdikci těchto soudů. Tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na soudní řízení před porotou v jakémkoli řízení vyplývajícím z této smlouvy nebo s ní souvisejícím. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží se na tuto smlouvu nevztahuje.

Postoupení

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, dále prodat, podlicencovat nebo jinak převést či delegovat žádná ze svých práv nebo povinností podle této smlouvy, a to zcela nebo zčásti, přičemž tento souhlas je na našem vlastním uvážení a bez závazků; jakékoli takové postoupení nebo převod je neplatné. Jakékoli z jejích práv nebo povinností podle této smlouvy můžeme zcela nebo částečně postoupit jakékoli třetí straně v rámci prodeje všech nebo v podstatě všech jejích aktiv nebo akcií nebo jako součást fúze.

Změny a dodatky

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit tuto smlouvu nebo její podmínky týkající se služeb, s účinností od zveřejnění aktualizované verze této smlouvy ve službách. Jakmile tak učiníme, upravíme aktualizované datum ve spodní části této stránky. Pokračování v používání Služeb po jakýchkoli takových změnách bude znamenat váš souhlas s takovými změnami.

Přijetí těchto podmínek

Potvrzujete, že jste si tuto smlouvu přečetli a souhlasíte se všemi jejími podmínkami. Přístupem a používáním Služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni touto Smlouvou. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek této smlouvy, nejste oprávněni ke Službám přistupovat ani je používat.

Kontaktujte nás

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, abyste porozuměli více této smlouvě nebo nás chcete kontaktovat ohledně jakékoli záležitosti, která se jí týká, můžete poslat e-mail na adresu info@lamael.cz.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 8. dubna 2021

Jsme tu pro vás

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Zavolejte nám

+420 739 592 160
+420 603 224 837

Napište nám

info@lamael.cz

Navštivte nás

QUITEC s.r.o.

Na Vyhlídce 1291
252 10  Mníšek pod Brdy